Robotik Cerrahi Sistemi (da Vinci) Bakım ve Onarım Hizmet Alımı

13.03.2017

Sayı : 39960995/949

Konu : Robotik Cerrahi Sistemi (da Vinci)

Bakım ve Onarım Hizmet Alımı

……………………..................................KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

GENEL SEKRETERLİĞİNE

Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinin hizmet sunumuna erişilebilirliğini ve hizmet

kalitesini artırmak için merkezi olarak Robotik Cerrahi Sistemi (da Vinci) Bakım ve Onarım

Hizmet Alımı yapılmıştır. İdaremiz ile yüklenici firma olan Cordamed Biomedikal

Mühendislik A.Ş. arasında 01.03.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Bahse konu hizmetin ifası kapsamında ilgili Genel Sekreterliklere/Sağlık Tesislerine;

gerek alım dokümanı gerekse de yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde bazı hatırlatmaların

yapılması uygun görülmüştür.

Yüklenici firmayla akdedilmiş olan mezkur sözleşmenin 8.1. maddesinde: "Alım dokümanı,

bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme

hükümleri ile alım dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık

olması halinde, alım dokümanında yer alan hükümler esas alınır.” şeklinde hükme

bağlandığından; işin ifasıyla ilgili olarak, sözleşme metninin hükümlerine dikkat edilmesi

büyük önem arz etmektedir. Alım dokümanlarında çelişki söz konusu olması durumunda,

sözleşmenin 8.2. maddesinde bulunan hükmün uygulanması esastır.

Taraflarca imzalanan sözleşmenin ödeme yeri ve şartlarını düzenleyen 12. maddesi ve

alt bentlerinde bulunan hükümler doğrultusunda işlem yapılması, tereddüt hâsıl olması

durumunda Kurumumuz Satın Alma Daire Başkanlığından bilgi alınması gereklidir.

Sözleşmenin 9.1. maddesinde; "İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 10 (on)

aydır.” hükmüne ve garanti ile ilgili şartlar başlıklı 34.1. maddesinde; "Hizmet sözleşmesi

süresince cihazlarda yapılacak olan parça değişimlerinde değişen parçaların en az 2 (iki) yıl

garantisi olmalıdır.” hükmüne yer verilmiştir. Bu kapsamda, Robotik Cerrahi Sistemleri ile

ilgili olarak, bakım ve onarım hizmetinin yapıldığı kurumdaki ilgili birimlerce alım

dokümanları çerçevesinde gerekli takibin yapılması; yetkili servislerce cihaza yapılan

müdahalelerin kayıtlarının muntazam olarak tutulması gerekmektedir.

Alım dokümanı çerçevesinde; cihaz ile ilgili bildirimlerin, yetkili servisin müdahale

tarihleri ve arızanın giderilme süresi gibi bütün detay bilgilerin kayıt altına alınması gereğinin,

cihazların verimliliği ve firmaya yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda yapılması

muhtemel yaptırımlar açısından büyük önem arz ettiği bilinmelidir.

Alım dokümanında bulunan Bakım Onarım Gereksinimleri, Bakım ve Onarım

Hizmetinin Nitelikleri, Yazılım ve Kontrol ve Muayene Esasları bölümlerinde düzenlenen

garanti süreleri, bakım ve onarım şartları, yedek parça temini vb. hükümlerin ayrıntılı bir

şekilde incelenmesi ve ilgililere tebliğ edilmesi, bakım ve onarım yapılacak cihazdan alınacak

verimin üst seviyede olmasına katkı sağlayacak her türlü önlemin alınması alım dokümanı ve

mevzuat gereği olduğu unutulmamalıdır.


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir