Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterliklerinde İç Kontrol, Stratejik Planlama ve Faaliyet Raporu Birimleri (İSFAB) Kurulması

14.03.2017

Kurumumuza bağlı Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterliklerinde Mali Hizmetler Başkanlıkları Koordinesinde İç Kontrol, Stratejik Planlama ve Faaliyet Raporu Birimleri (İSFAB) Kurulması Hakkında

Sayı : 13421922-612.01.01


Konu : Taşra Teşkilatı İç Kontrol, Stratejik


Plan ve Faaliyet Raporu Birimi


(İSFAB) Kurulması Hk.

DAĞITIM YERLERİNE


İlgi : 10/11/2016 tarihli ve 13421922-804.99-99-1449 sayılı yazı.


İlgi sayılı Makam Oluru ile Sayıştay denetim raporları doğrultusunda; Kurumumuz iç


kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporu çalışmalarına taşra teşkilatı dahil edileceği, bu


kapsamda taşra teşkilatımızda İç Kontrol, Stratejik Planlama ve Faaliyet Raporu Birimi


(İSFAB) kurulması öngörülmüştü.


Ancak; bazı Genel Sekreterliklerimizde sözü edilen birimin kurulmadığı ve/veya


Başkanlığımıza bu konuda bilgi verilmediği görülmüştür.


Buna göre;


1) Daha önce kurulmamış ise, Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterliklerinde Mali


Hizmetler Başkanlıkları koordinesinde İç Kontrol, Stratejik Planlama ve Faaliyet Raporu Birimi


(İSFAB) kurulması,


2) İSFAB’ın koordine ettiği iş ve işlemlere ilişkin olarak diğer başkanlıklar ile birliğe


bağlı sağlık tesislerinin gereken destek ve kolaylığı göstermeleri,


3) Söz konusu birimde, biri Mali Hizmetler Başkanlığında görevli uzman personel


olmak üzere en az iki personelin görevlendirilmesi,


4) Personel görevlendirilirken 24-28 Ekim 2016 tarihleri arasında Kamu İç Kontrol


Standartlarına Uyum Eylem Planı (İKEP) 2017-2018 Hazırlık Çalıştayı ile 14-19 Kasım 2016


tarihleri arasında 2017-2021 Stratejik Plan Çalıştayına katılan personele öncelik verilmesi,


5) Daha önce bilgi gönderilmiş dahi olsa gerekli güncellemeler yapılarak e-posta grubu


oluşturulacağından, İSFAB’da görevlendirilen personel bilgisinin ekteki form doldurularak


17.03.2017 tarihine kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazı ile bildirilmesi ve e-posta


yoluyla hakan.ozturk10@saglik.gov.tr adresine gönderilmesi,


6) Görevlendirilen personelin değişmesi halinde, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren


beş gün içerisinde Başkanlığımıza resmi yazı ve e-posta yoluyla bilgi verilmesi,

7) Sözü edilen birimin aşağıda sayılan görevleri yerine getirmesi,


a) Kurumumuz İdare Faaliyet Raporuna temel teşkil edecek Birim Faaliyet


Raporlarını izleyen mali yılın en geç ocak ayı sonuna kadar hazırlamak


b) Kurumumuz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan


taşra teşkilatına ilişkin eylemleri gerçekleştirmek


c) Kurumumuz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan


eylemleri izlemek ve eylemlerin gerçekleşmesine ilişkin olarak yılda iki kez


(Mayıs ve Kasım aylarının sonuna kadar) "Kamu İç Kontrol Standartlarına


Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Raporu” hazırlamak


d) Kurumumuz İç Kontrol Sistem Değerlendirme Raporuna temel teşkil edecek


verilerin Genel Sekreterlik bünyesinde konsolidesini sağlamak


e) Kurumumuz Stratejik Planının izleme faaliyetlerini gerçekleştirmek


f) Stratejik planın uygulanması ile ilgili taşra eylem planlarını koordine etmek


g) Kurumumuz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sitesini düzenli olarak


takip etmek


h) Kurumumuz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından verilecek diğer iş ve


işlemleri yürütmek


Hususlarında;


Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Selim BENER


Kurum Başkanı a.


Strateji Geliştirme Daire Başkan V.


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir