TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ

14.03.2017

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ (SSGDP)

 (LN: 8531 – TR)

 

Saha Danışmanı

Rapor Bazlı Bireysel Danışmanlık Hizmet Alımı

 

İŞ TANIMI

 

Proje Bileşeni/Bölümü:

Bölüm I: Birincil ve İkincil Koruma

Proje Alt-bileşeni/bölümü:

P.I C (i)

Satınalma Plan No:

SAGEM/2017/CS/E.2.1.1.2/IC/1

 

İşin Adı/Görev unvanı:

Saha Danışmanı (Bireysel Rapor Bazlı)

İşin Amacı/Görev amaçları:

Mevcut durum tespiti, ihtiyaç analiz fazına yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilerek raporlanması.

İşin/Görev süresi:

10 ay

Alım/Danışmanlık Türü:

Rapor Bazlı Bireysel Danışmanlık

Satınalma/Seçim Metodu:

Bireysel Danışmanların Seçim Yöntemi (IC)

Ön İnceleme: Evet/Hayır

Evet

Rapor vereceği kurum (Uygulayıcı Kurum):

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (SAGEM)/ Eğitim, Proje ve Ar-Ge Daire Başkanlığı

 

A.    ARKA PLAN

 

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin  (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankası’ndan 134.3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. Finansmanın bir kısmı Proje kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

 

            Proje, aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

 

 • Bölüm I:         Birincil ve İkincil Korunma

 • Bölüm II:        Kamu Hastanelerinin Yönetiminin Etkinliğinin Arttırılması

 • Bölüm III:      Genel Sağlık Sektörü İdaresinin Etkililiğinin İyileştirilmesi

 

 

Bölüm I: Birincil ve İkincil Korunma

 

                  Aşağıdaki faaliyetler aracılığıyla, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (BOH’lar)a ilişkin risk faktörleriyle ilgili farkındalık (hem nüfus genelinde hem de sağlık hizmeti sunucuları arasında) oluşturulması ve sağlıklı yaşam tarzlarının ve davranış değişikliklerinin teşvik edilmesi:

 

 1. (i) BOH’lar ve sağlıklı yaşamın önemi konusunda nüfusun farkındalığının artırılmasına yönelik halka erişim materyallerinin, metodolojilerin ve hedeflemenin geliştirilmesi; (ii) Sağlıklı Yaşam Merkezlerinde fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi ve Toplum Sağlığı Merkezlerinin fiziksel aktivitelere alan açacak şekilde yeniden düzenlenmesi; (iii) madde bağımlılığı konusunda ülke genelinde bir kampanya başlatılması ve alkol ve madde bağımlılığından muzdarip yetişkin ve çocuklara yönelik tedavi ve araştırma merkezlerinin altyapısının güçlendirilmesi.

 2. (i) Tarama sonrası teşhis merkezlerinin kapasitesinin iyileştirilmesi; (ii) ulusal bir kanser kayıtçılık yazılımının uygulamaya konması ve sürdürülmesi ve sağlık çalışanlarına bu yazılım konusunda eğitim verilmesi; (iii) palyatif bakım konusunda kılavuzlar, standartlar ve eğitim modüllerinin geliştirilmesi.

 3. (i) Uzaktan eğitim sisteminin altyapı ve donanımının tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmesi yolu da dâhil olmak üzere, Aile Hekimliği Eğitim Programının güçlendirilmesi; (ii) mevcut iş yükü uygulama ve usullerine ilişkin analiz yapılması suretiyle, aile hekimlerinin hizmet sunumunun ve bakım kalitesinin iyileştirilmesi.

   

  Bölüm II:        Kamu Hastanelerinin Yönetiminin Etkinliğinin Artırılması

 1. (a) Kamu hastaneleri personeline eğitim verilmesi; (b) ulusal kılavuz ve sınıflandırmaların geliştirilmesi; (c) kılavuz ve standartları uygulamak üzere kamu hastaneleri ekiplerinin desteklenmesi ve (d) bilgi sistemlerinin güçlendirilmesi suretiyle (i) klinik mühendislik; (ii) ilaç ve tıbbi malzeme yönetimi; (iii) klinik bakım süreçleri ve (iv) idari ve mali bilgi sistemleri alanlarında kamu hastaneleri yönetimi ve klinik operasyonların güçlendirilmesi.

 2. Sağlık tesisleri için mimari ve teknik standartların geliştirilmesi ve uygulanması ve

 3. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün kamu özel işbirliği ("KÖİ”) sözleşmelerini yönetme ve Hazine Müsteşarlığı ve Kalkınma Bakanlığı dâhil olmak üzere ilgili paydaşlarla bağlantı kurmak suretiyle KÖİ yatırımlarını idare etme kapasitesinin güçlendirilmesi ve sözleşme yönetiminin yasal, finansal, operasyonel ve yapısal yönleri açısından kurum içi kapasitenin oluşturulması.

 

Bölüm III:      Genel Sağlık Sektörü İdaresinin Etkililiğinin İyileştirilmesi

 1. (i) Sağlık sektörü performans değerlendirmelerinin kurumsallaştırılması ve sağlık sektörü verilerinin uyumlaştırılması; (ii) sağlık verilerinin kalitesini iyileştirmek amacıyla, ulusal e-sağlık standartlarının geliştirilip benimsenmesi ve uygulanabilir mevzuatın gözden geçirilmesi; (iii) sağlık yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması ve (iv) sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek amacıyla, Sağlık Bakanlığı’nın teknik denetim kapasitesinin artırılması ve kanıt tabanlı tıbbi uygulamanın kullanımının yaygınlaştırılması.

 2. (i) Borçlunun sağlık sektörüne ilişkin farkındalığın artırılmasını amaçlayan bir modelin geliştirilmesi ve (ii) afetlere yönelik hastane öncesi travma bakım sistemlerinin geliştirilmesi.

 3. Sağlık teknolojisi değerlendirmesi kapasitesinin güçlendirilmesi.

 4. Mali yönetim, satınalma, tediye, izleme ve değerlendirme alanları dâhil olmak üzere, proje uygulaması konusunda Proje Yönetim destek Birimi’ne destek sunulması.

   

SAGEM, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 inci maddesinde sayılan görevleri dahilinde sağlık hizmetlerinde çalışan personelin meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikler düzenlemek görevlerini yürütmektedir.

 

SSGDP kapsamında Projenin, "Birincil ve İkincil Koruma” başlıklı I. Bölümünün "Uzaktan eğitim sisteminin altyapı ve donanımının tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmesi yolu da dâhil olmak üzere, Aile Hekimliği Eğitim Programının güçlendirilmesi” iş ve işlemlerini içeren C (i) alt bölümü çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüz Eğitim, Proje ve AR-GE Daire Başkanlığı bünyesinde "E.2.1 - Uzaktan Sağlık Eğitimi Sisteminin (USES) Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Akreditasyonu Projesinin yürütümünden sorumludur. Projenin I. Fazında "Mevcut Durum Tespiti ve İhtiyaç Analizi” uygulamasına yönelik gerçekleştirilen çalıştay, toplantı, eğitim, araştırma v.b. faaliyetlerden elde edilen ham veri, kısa rapor v.b. bilgi ve belgelerin değerlendirilerek rapor haline getirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti alınması öngörülmüştür. Söz konusu danışmanlık hizmeti kapsamında proje ekibi ve Koordinasyon Danışmanı eşliğinde projenin tüm fazlarına kaynak oluşturması hedeflenen değerlendirme raporlarının hazırlanması hedeflenmektedir. Danışman yürütülen faaliyetlere ilişkin ayrı ayrı çalışma raporları hazırlayacak olup İdare tarafından belirlenecek olan ekip üyesi bu raporların zamanında ve tam olarak iletilmesi hususunda koordinasyon sağlayacaktır.

 

B.     İŞİN AMACI

Mevcut Durum Tespiti ve İhtiyaç Analizi fazında gerçekleştirilen faaliyetlerden elde edilen; verilerin; kısa çalıştay raporları, grup çalışmaları, gözlem raporları ve buna ilişkin tüm bilgilerin  derlenerek  bilimsel formata uygun olarak analiz edilerek raporlanmasıdır.

 

C.    DANIŞMANIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Danışman İdare tarafından görevlendirilecek çalışma ekibi ile yakın işbirliği içinde aşağıda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirecektir:

 

 • Bakanlığa bağlı tüm hizmet birimleri, bağlı Kurum ve kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilmiş Çalıştay programından elde edilen kısa grup raporları, sunulan mevcut eğitim içerikleri - uzaktan eğitim ile yürütümü mümkün olan eğitim programlarının değerlendirilmesi ve uzaktan sağlık eğitim sistemine (USES) dahil edilebilmesi konusunda Eğitim İçeriklerinin Değerlendirilmesi Çalıştay Raporunun yazılması,

 • Personel eğitim bilgi veri tabanının nitelik olarak taşıması gereken özelliklerin; yazılım boyutunda tasarımının yapılabilmesi, personel planlamasında istendik bilgileri sağlayabilmesi ve kullanıcı dostu bir uygulama olabilmesi amacı ile değişkenlerin ve indikatörlerin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilmiş Çalıştay programından elde edilen kısa grup raporların temel alındığı PersonelEğitim Bilgi Veritabanı İhtiyaç Belirleme Çalıştay Raporununyazılması,

 • Uzaktan eğitimde örnek teşkil eden Ulusal ve Uluslararası örneklerin incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiş gezi - gözlem ve toplantı faaliyetlerinden (dört üniversite, bir özel sektör örneği ve Uluslararası merkezlerin teknik ziyaretleri) elde edilen bilgi,  belge ve sistem dokümanlarının detaylı bir şekilde analiz edilmesi, USES ile karşılaştırılması ve idealize edilmesi konusunda bir Değerlendirme Raporunun yazılması,

 • İşin gerçekleştirilmesinde ekip ile koordineli bir şekilde çalışılması,

   

Saha Danışmanı, projenin ilgili fazında İdare tarafından istihdam edilecek Sektör Analizi ve Akreditasyon Koordinasyon Danışmanı ile koordineli bir şekilde çalışacak olup,  yazmakla yükümlü olduğu raporlar aynı zamanda Sektör Analizi ve Akreditasyon Koordinasyon Danışmanının öneri ve katkı vermek üzere geribildirimlerine sunulacaktır.  Danışman, işle ilgili olarak elde ettiği her türlü bilgi ve dokümanı gizli tutacak ve İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Gizlilik yükümlülüğü, sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da devam edecektir.


 

 

D.DANIŞMANIN RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Rapor Adı

Rapor İçerik

Rapor Teslim Tarihi

1.Eğitim İçeriklerinin Değelendirilmesi Çalıştay Raporu

Çalıştay programında, çalışma gruplarından elde edilen  raporların, kullanılan formların ve çalıştay sürecinde  elde edilen diğer  bilgi ve belgelerin   incelenerek  kanıt temelli,   bilimsel hususlara  uygun olarak analiz edilmesine  ilişkin rapor.

Sözleşme imzalanmasından 60 gün sonra

2.Personel Eğitim Bilgi Veritabanı  İhtiyaç Belirleme Çalıştay Raporu

Çalıştay programında elde edilen grup raporları,  diğer bilgi  ve belgelerin incelenerek personel eğitim bilgi veritabanın; yazılımsal tasarımın yapılması, istendik bilgileri personel planlamasında sağlaması ve kullanıcı dostu bir uygulama olabilmesi için nasıl bir veritabanı oluşturulması gerektiğine ilişkin Çalıştay Raporu.

Sözleşme imzalanmasından 130 gün sonra

3.Değerlendirme Raporu

Uzaktan eğitim konusunda örnek teşkil eden Ulusal ve Uluslararası gezi gözlem faaliyetlerinden elde edilen belge ve bilgilerin, çalışma raporlarının değerlendirilerek, USES sisteminin akreditasyon ve kredilendirme konularında geliştirilmesi, akreditasyon sürecine hazır hale getirilmesi ve daha iyi idealize edilmesi amacı doğrultusunda USES ile karşılaştırmalı olarak analiz edildiği  bir Çalıştay Raporu.

Sözleşme imzalanmasından 300 gün sonra

 

 

 

 

Raporların dökümante edilmesinde dikkat edilecek hususlar;

 

 • Danışmanın yazacağı her bir rapor üzerinde dış kapak, içindekiler, önsöz (bu bölüm idare tarafından yazılacaktır), varsa simgeler ve kısaltmalar, tablolar ve şekiller, giriş, analiz yapıldı ise yöntem ve bulgular, gelişme, tartışma, sonuç ve öneriler, Türkçe ve İngilizce özet, kaynaklar ve ekler bölümlerinden oluşmalıdır.

 • Hazırlanacak olan raporların kanıt temelli bilimsel hususlara uygun olarak yazılması,  özellikle son beş yılda konu ile ilgili yayınlanmış literatür ile desteklenmesi,

 • Raporların hazırlık aşamasında içerik özelliğine göre göndermede bulunma, dipnot, atıf yapmak gerektiğinde rapor sonlarına mutlaka kaynak dizininin oluşturulması,

 • Raporların anlaşılır, akıcı ve sade bir dille yazılması ve yazımda okumayı zorlaştıracak uzun cümlelerin kullanılmaması,

 • Raporların en az bir sayfa Türkçe ve İngilizce dilinde özeti yazılmalıdır. Özet kısmında rapor çalışmasının amacı, kullanılan metot ve yöntemler, sonuç kısmı açık ve öz olarak belirtilmeli ve bu bölümlerde alt başlık kullanılmamalıdır.

 • İngilizce özetin muhtevası ve düzeni Türkçe özet ile aynı olmalıdır.  

 • Raporların konu bütünlüğünü etraflıca sunabilecek uzunlukta olması, yazımı anlaşılır, akıcı ve sade bir dille yazılmalı ve aşırı uzun cümle kullanılmamasına özen gösterilmelidir.

 • Raporlarda yer alan ana ve alt konu başlıklarının konu içeriğine uygun olarak kullanılmasına, bölüm ve alt bölümlerin belirlenmesinde gereksiz ayrıntıya inilmemeli ve birbirine göre öncelik ve sonralık ilişkilerine dikkat edilmelidir.

 • Danışman raporları elektronik olarak (e mail ile) ve raporun kabulünü takiben 3 adet çıktı halinde imzalı olarak İdareye teslim edilecektir. Teslim edilen dijital raporlar İdare tarafından incelenecek ve gerekiyorsa geri bildirim verilecektir. Danışman geri bildirimleri aldıktan sonra bir hafta içinde gerekli değişiklikleri yaparak raporların son halini İdareye dijital (e mail ile) ve imzalı çıktı olarak teslim edecektir. 

 • Raporlar resmi yazım kurallarına uygun bir şekilde Türkçe dilinde hazırlanacaktır.

 • Raporlar, metni ve ekleri orjinal format ile aynı olacak bir şekilde, Compact Disk (CD)’e pdf ve word formatında, Türkçe karakterlere uyumlu olarak kaydedilmiş olmalıdır. CD, arşivlenmesi ve muhafazası için üstünde rapor kapağında yer alan bilgiler, asetat kalemle ya da bilgisayarla yazılmış olarak, CD zarfı içinde sunulmalıdır. Rapor arka kapağı içerisine cep yapılarak CD’ler bu cep içerisinde korumalı sunulabilir.

   

   

E.     İŞİN SÜRESİ, YERİ VE ZAMANI:

Danışmanlık görevi Mart 2017 – Aralık 2017 tarihleri arasındaki 10 aylık sürede gerçekleştirilecektir. Hizmetler Danışmanın kendi ofisinde ve/veya İdarenin Ankara’daki hizmet binasında ve/veya tarafların birlikte kararlaştıracakları diğer yerlerde verilecektir. 

 

F.     DANIŞMANIN NİTELİKLERİ:

Danışmanın aşağıda belirtilen özelliklere sahip olması istenmektedir:

 

Ön Koşullar:

 • Üniversitelerin Uzaktan Eğitim ile ilgili bölümlerinde en az doçent düzeyinde akademik unvana sahip olmak,

 • Kamuda veya özel sektörde uzaktan eğitim konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,
 • Uzaktan eğitim ve uzaktan eğitim standartları ile ilgili benzer projelerde çalışmış olmak,

 

 

 

Tercih nedenleri:

 • Sağlık Bakanlığı’na daha önce yapılmış olan çalıştay, kurs, seminer, eğitim toplantısı,  araştırma vb. gibi eğitim faaliyetlerine katılmış olmak,
 • Uzaktan eğitim konusunda Yurt içi ve/veya yurt dışında çeşitli seminer-kongre, çalıştay ve toplantıya katılmış, konferanslar vermiş ve araştırmalar yapmış olmak,
 • Personel ve/veya eğitim bilgi yönetimine ilişkin çalışmalarda bulunmuş olmak,
 • İyi düzeyde İngilizce konuşma, okuma ve yazma becerisine sahip olmak tercih nedenidir.

 

G.    İDARENİN DANIŞMANA SAĞLAYACAĞI İMKÂNLAR:

İdare, Danışmanın gerektiğinde çalışabileceği ofis ortamını ve çalışması için gerekli ofis donanım ve malzemelerini sağlayacaktır. Ayrıca Ankara içinde ve dışında yapılacak toplantılara ait her türlü lojistik hizmet ile Danışmanın Ankara dışındaki toplantılara katılımı ile ilgili tüm masraflar İdare tarafından karşılanacaktır.

 

 


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir