2017 YILI BELGE BEDELLERİ

15.03.2017

ayı : 19902653

Konu : 2017 Yılı Belge Bedelleri                                             ACELE VE GÜNLÜDÜR


DAĞITIM YERLERİNE


02 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamemin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 57.maddesi uyarınca; 2017 yılı sonuna kadar düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifika bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak 2017 Yılı Fiyat Tarifesi Müsteşarlık Makamının 03.01.2017 tarihli ve 17 sayılı onayıyla yürürlüğe konulmuştur.

Bakanlığımızca düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalardan alınacak ruhsatlandırma bedellerinin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün ‘’21.12.2012 tarihli ve 13554 sayılı yazısı gereği Genel Bütçeye gelir kaydedilecek tutarların Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde Defterdarlık Sağlık Kurumlan Saymanlık Müdürlükleri, diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri tarafından tahsil edilmesinin, ıed ve iade işlemlerinin de tahsilatı yapan muhasebe birimlerince gerçekleştirilmesinin uygun olacağı” bildirildiğinden uygulamanın bu doğrultuda yapılması birlikteliğin sağlanması açısından uygun görülmüştür.

01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere ilinizde faaliyet gösteren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Vakıf Üniversiteleri Hastanelerine düzenlenecek belge ve yapılan işlemlere ait bedellerin (Yatıran şahıs/kurum/kııruluş adı, bedeli ödenmekte olan belgenin adı ve adedi açıklanmak suretiyle) ilgili muhasebe birimlerine yatırılması ve ücret iade işlemlerinin düzenleyen birim tarafından yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
Bakan a.

Genel Müdür


DAĞITIM:

Gereği:                                                                                 Bilgi:

A Planı (81 İl Valiliği Sağlık Müdürlüğü)                Strateji Geliştirme Başkanlığına

Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri

Defterdarlık Sağlık Kurumlan Saymanlık Müdürlükleri (Ankara, İstanbul, İzmir)
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kaıarname’nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 57.maddesi 1.fıkrası ‘’Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırma, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, kayıt, bildirim ve sertifikalar üzerinden yüzellibin Türk Lirasını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek tarifelere göre ücret alınır. Ancak Bakanlıkça alınması teşvik edilen belgelerden ücret alınmayabilir. Bu tarifeler her yıl güncellenir ve ücretler 213 sayılı Vergi Usûl Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne istinaden;

2017 yılı sonuna kadar Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarınca ekli listede (Ek-1 Genel Bütçeye Gelir Kaydedilecek Bedeller) düzenlenen belgeler güncellenmiş ve fiyatları, 213 sayılı Vergi Usul Kanıınu’na göre 11.11.2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 474 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranında (%3,83) artırılmıştır.

209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında KanunTm 3.maddesi j fıkrası ’’Diğer gelirler” kalemine gelir kaydedilmek üzere i,Ek-2 Döner Sermayeye Gelir Kaydedilecek Hizmet Bedelleri” şeklinde tanzim edilmiştir.

Uygulama birliğinin sağlanması açısından;

-Bakanlığımız ve bağlı kuru hışlan He Devlet Üniversitesi personelinden kadro Unvanına ilişkin görevleri sürdürmeleri için ilgili mevzuat gereği katılmaları zorunlu olan eğitimlerden sertifika ücreti alınmaması,

-Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile kişilerin kendi istemleri dışında veya kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı belgelendirmesi şartıyla ekteki belgelerin yeniden düzenlenmesi halinde ücret alınmaması,

-Kayıp ve zayi durumlarında ekteki belgelerin yeniden düzenlenmesi halinde belge ücretinin yarısının alınması ile,

-(D ve (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri ile Bakanlığımıza bağlı Türkiye Kaınıı Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Devlet Üniversitelerine ait kurum ve kuruluşlar adına Bakanlığımızca düzenlenen ve düzenlenecek söz konusu belgelerin karşılığı olarak ücret alınmaması ite 2017 yılı belge belgelerinin uygun görüldüğü takdirde 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe konulması hususunu;

 

 

Olurlarınıza arz ederim.

EK-1 GENEL BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK BEDELLER

BELGE ADI

2017

ÜCRET(TL)

1. ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ RUHSATLANDIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI

1.1.Özel Hastane Açılış Ruhsat Bedeli

3.553,00

1.2.Özel Hastane Öıı İzin Belgesi

1.181,00

1.3.Özel Hastane Ek Bina İlavesi

646,00

1.4.Özel Tıp Merkezi Açılış Ruhsatı Bedeli

1.770,00

1.5.Özel Tıp Merkezi Ön İzin Belgesi

805,00

l.ö.Özel Tıp Merkezi Ek Bina İlavesi

645,00

2. ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ FAALİYET DAİRE BAŞKANLIĞI

2.1.Özel Hastane Mesul Müdür ve Mesul Müdür Yardımcısı Yetki Belgesi

1.090,00

2.2.Özel Hastane Branş İlavesi, Branş İptali, Yatak Artırımı, Yatak Azaltılması, Adres Değişikliği, Hastane İsim Değişikliği, Sahip Değişikliği Bedeli

646,00

2.3.Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi 1.Bölüm (Bakanlıkça Düzenlenen Kısım)

646,00

2.4.Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi 2.Bölüm (Müdürlükçe Düzenlenen Kısım)

327,00

2.5.Tıp Merkezi Faaliyet İzin Belgesi

644,00

2.6.Tıp Merkezi Uygunluk Belgesi

642,00

2.7.Özel Tıp Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi

645,00

2.8.Özel Tıp Merkezi Branş İlavesi, Branş iptali, Adres Değişikliği İsim Değişikliği, Sahip Değişikliği

645,00

2.9.Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesi

1.300,00

2.10.Cerralıi Müdahale Birimi Sorumlu Belgesi

137,00

3. ÖZEL TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

3.1 ÖZEL TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZLERİ

3.1.1 Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Uygunluk Belgesi

1.786,00

3.1.2.1 liperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi

475,00

3.1.3.Basınç Odası Teknisyenliği Kursiyer Belgesi

251,00

3.1.4.Evde Bakım Merkezi Uygunluk Belgesi

535,00

3.1.5.Evde Bakım Birimi Uygunluk Belgesi

324,00

3.1.6.Poliklinik Uygunluk Belgesi

324,00

3.1.7.Eksiıııer Laser Cerrahisi Uygulama Birimi Uygunluk Belgesi

324,00

3.1.8.Ağız Diş Sağlığı Merkezi Ruhsatnamesi

430,00

3.1.9.Ağız Diş Sağlığı Poliklinik Ruhsatnamesi

324,00

3.1.10.Ağız Diş Sağlığı Muayenehane Ruhsatnamesi

215,00

3.1.1 l.Agız Diş Sağlığı Poliklinik/Merkez Mesul Müdürlük Belgesi

110,00

3.1.12.Psiko-Tekııik Değerlendirme Merkezi Ruhsat Belgesi

240,00

3.1.13.Psiko-Tekııik Değerlendirme Uygulama Yetki Belgesi

137,00

3.1.14.Psiko-Tekııik Değerlendirme Raporu Onayı

8,00

3.1.15.Bütün Özel Sağlık Kuruluşları Mesul Müdürlük Belgesi

137,00

3.1.16.Özel Poliklinik Ruhsatnamesi

747,00

3.1.17.Özel Poliklinik Mesiil Müdürlük Belgesi

376,00

3.1.18.Muayenehane Uygunluk Belgesi

376,00

3.1.19.Müessese Kuruluş Ruhsatı

376,00

3.1.20.Laboratııvar Kuruluş Ruhsatı

376,00

3.1.21.Müessese ve Laboratuvar Mesul Müdürlük Belgesi

137,00

3.1.22.Gezici İSG Aracı İzin Belgesi

255,00

3.1.23.Gezici İSG Aracı Çalışma Belgesi

128,00

3.2. ÖZELLİKLİ TEDAVİ ÜNİTELERİ

3.2.1.Genetik Hastalıklar Tam Merkezi Ruhsatı

989,00

3.2.2.Geııetik Hastalıklar Tanı Merkezi Geçici Açılış İzin Belgesi

376,00

3.2.3.Mesul Müdürlük Sertifikası (Genetik)

200,00

3.2.4.Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Ruhsatı

989,00

3.2.5.Mesul Müdürlük Belgesi (ÜYTEM)

200,00

3.2.6.ÜYTE Klinik Uygulamaları Eğitim Sertifikası

495,00

3.2.7.ÜYTE Laboratuvar Uygulamaları Eğitim Sertifikası

330,00

3.2.S.llemoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezi Ruhsatı

989,00

3.2.9.Mesul Müdürlük Belgesi (Hemoglobiııopati Tanı ve Tedavi Merkezi)

200,00

3.2.10.Sağlık Kabini Uygunluk Belgesi

216,00


4. ORGAN -DOKU NAKLİ VE DİVALIZ HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

4.1 ORGAN VE DOKU HİZMETLERİ

4.1.1 .Organ Nakli Merkez Ruhsatı

4.342,00

4.1.2.Doku Nakli Merkez Ruhsatı

4.342,00

4.1.3.Kemik İliği Nakli Merkez Ruhsatı

4.342,00

4.1.4.Göz Bankası Ruhsatı

2.173,00

4.1.5.Kordon Kanı Bankası Ruhsatı

4.342,00

4.1.6.0rgaıı Nakli Koordinatörü Sertifikası

200,00

4.1.7.Organ ve Doku Nakli Eğitici Sertifikası

200,00

4.1.8.Faaliyet İzin Belgesi

677,00

4.1.9.Mesııl Müdürlük Belgesi

677,00

4.2. DİYALİZ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON

4.2.1.Hemodiyaliz Sorumlu Uzman Tabipliği Sertifikası

442,00

4.2.2.Hemodiyaliz Sorumlu Tabipliği Sertifikası

352,00

4.2.3.Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası

251,00

4.2.4.Periton Diyalizi Hemşireliği Sertifikası

251,00

4.3. DİYALİZ HİZMETLERİ DENETİM VE DEĞERLENDİRME

4.3.1.Diyaliz Merkezi Yatırını İzin Belgesi Bedeli

1.206,00

4.3.2.Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli

2.375,00

4.3.3.Periton Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli

809,00

4.3.4.Diyaliz Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi

1.047,00

4.3.5.Diyaliz Merkezi Faaliyet İzin Belgesi

805,00

5. HASTA HAKLARI VE TIBBI SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

5.1.Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Ön İzin Belgesi

988,00

5.2.Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Faaliyet İzin Belgesi

1.972,00

5.3.Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personelin Sertifikalı Eğitim Programı

183,00

6. EĞİTİM VE SERTİFİKASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

ö.l.Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi Sorumlu Müdür Sertifikası

468,00

6.2.İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezi Sorumlu Müdür Sertifikası

468,00

6.3.Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetki Belgesi

823,00

7. KAN VE KAN HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

7.1.Bölge Kan Merkezi (BKM) Ruhsatı

3.285,00

7.2.Transfüzyon Merkezi (TM) Ruhsatı

1.234,00

7.3.Kan Bağış Merkezi (KBM) Ruhsatı (Mobil KBM Dahil)

823,00

7.4.Uzman Hekim Sertifikası

330,00

7.5.Hekim Sertifikası

248,00

7.6.Hekim Dışı Sağlık Personeli Sertifikası

168,00

7.7.Tcrapötik Aferez Merkezi (T.A.M.)Ruhsatı

2.046,00

7.8.Terapötik Aferez Merkezi Sorumlu Uzman Hekim Sertifikası

352,00

7.9. Ferapötik Aferez Merkezi Hekim Sertifikası

248,00

7. lO.Terapötik Aferez Merkezi Sağlık Personeli Sertifikası

248,00

8. LABORATUVAR HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

8.1.Doku Tipleme Laboratuarı Ruhsatı

3.259,00

8.2.Laboratuvar Sorumlu/Koordinatör Belgesi

677,00


9. GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

9.1.Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi Yetki Belgesi

340,00

9.2.Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ünitesi Yetki Belgesi

340,00

9.3.Gelencksel ve Tamamlayıcı Tıp Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetki Belgesi

823,00

9.4.Tabip Akupunktur Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.5.Diş Tabibi Akupunktur Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.6.Tabip Apiterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.7.Tabip Fitoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.8.Diş Tabibi Fitoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.9. Tabip Hipnoz Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.10.Diş Tabibi Hipnoz Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.11.Tabip Sülük Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.12.Tabip Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.13.Tabip Klinik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.14.Diş Tabibi Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.15.Diş Tabibi Klinik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.16.Eczacı Klasik Homeopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.17.Tabip Karyopraktik Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9. lS.Tabip Kupa Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.19.Diş Tabibi Kupa Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.20.Tabip Larva Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.21.Tabip Mezoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.22.Diş Tabibi Mezoterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.23.Tabip Proloterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.24.Diş Tabibi Proloterapi Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.25.Tabip Osteopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.26.Diş Tabibi Osteopati Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.27.Tabip Ozon Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.2S.Diş Tabibi Ozon Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.29.Tabip Refleksoloji Uygulama Sertifikası veya Denklik Belgesi

300,00

9.30.Sağlık Meslek Mensubu ve Müzik Alan Mensubu Müzikterapi Uygulaması Sertifika veya Denklik Belgesi

300,00

9.31.Kaplıca Uygunluk Belgesi

989,00

10. DİĞER BELGE ONAYI

10. l.îl Sağlık Müdürlüklerince Onaylanan Her Bir Defter için

9,00


EK-2 DÖNER SERMAYEYE GELİR KAYDEDİLECEK HİZMET BEDELLERİ


ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ RUHSATLANDIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI

2017 ÜCRET (TL)

1.Müşterek T eknik Rapor

3.263,00

2.Kısmi Müşterek Teknik Rapor

900,00

 

 
Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir