HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DOKU VE ORGAN NAKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

25.04.2017

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DOKU VE ORGAN NAKLİ EĞİTİM,

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/12/2002 tarihli ve 24953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Doku ve Organ Nakli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Kuruluş ve işleyişi: Merkez Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdürün belirleyeceği bir başkan yardımcısı ile Merkez Müdürü tarafından önerilen, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilen en az 5 öğretim üyesinden oluşur.

Merkez Yönetim Kurulu, akademik bir organ olup, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu en az 6 ayda 1 kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Merkez Yönetim Kurulunun kararları oyçokluğuyla alınır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir