TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KANSER KAYIT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

15.05.2017

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KANSER KAYIT UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trakya Üniversitesi Kanser Kayıt Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi Kanser Kayıt Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Trakya Üniversitesi Kanser Kayıt Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

a) Üniversite disiplini altında, epidemiyolojik ve bilimsel araştırmalar yapmak,

b) Edirne, Trakya Bölgesi ve Türkiye genelinde kanser riski analizi yaparak Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve belediyelerle koordinasyon içinde kanser hastalığına farkındalık sağlamak için saha çalışmaları yürütmek,

c) Topluma, hastalara, hekimlere ve yardımcı personele yönelik eğitim programları hazırlamak,

ç) Bölgesel, ulusal, uluslararası projeler üretmek veya varolan projelere katkıda bulunmak,

d) Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin her türlü kansere yönelik modern ve kaliteli sağlık hizmeti veren bir merkez olmasını sağlamak,

e) Üniversitenin kanser kayıt sistemini organize etmek, Kanser Kayıt Birimi ve Halk Sağlığı Merkezi ile bilgi alışverişinde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kanser alanında tıp bilimlerinde dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek, araştırma projelerini desteklemek, yürütmek ve sonuçlandırmak,

b) Kanser alanında biyolojik ve klinik çalışma yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

c) Kanser alanında tıp araştırmaları ve tıptaki yenilikler ile ilgili konferans, seminer, kongre, sempozyum gibi bilimsel faaliyetleri düzenlemek ve elde edilen sonuçları kamuoyuna ve ilgili kuruluşlara duyurmak,

ç) Kanser ve bilimsel araştırma konusunda kamuoyunda toplum bilinci yaratılması ile ilgili çalışmalar yapmak,

d) Kamu kurumlarının ve özel teşebbüsün kanser hastalığı ile ilgili bilinçlendirici etkinliklerine katılmak ve bu çalışmaları destekleyici her türlü araştırma, bilimsel rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınları yapmak,

e) Kanserli bireylere her türlü kişiye özgün tıbbi tetkik ve tedaviye yönelik sağlık hizmeti vermek,

f) Kanser alanında ülke geneline yayılacak halk sağlığı merkezleri, Sağlık Bakanlığı ve belediyelerle işbirliği halinde erken teşhise yönelik kanser taramaları yapmak,

g) Resmi bilirkişilik ve danışmanlık yapmak,

ğ) Kanser, tedavisi ve yan etkileri ile ilgili konularda eğitim programları açarak sertifika vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Tıp Fakültesinde tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere bir müdür yardımcısı görevlendirebilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda, müdüre yardımcısı vekalet eder. Göreve vekâlet altı aydan uzun sürerse yeni müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve kararları uygulamak,

c) Merkeze bağlı tüm idari işleri yürütmek,

ç) Gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kuruluna faaliyet gruplarının kurulmasını önermek, çalışmalarının düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

d) Her akademik yıl sonunda merkezin yıllık faaliyetlerini bir rapor halinde Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdürün önerdiği sekiz öğretim üyesi arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kuruluş amacı ve çalışma alanı doğrultusunda, merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, faaliyet grupları kurmak ve çalışmalarını izlemek,

b) Merkezin yürüteceği bilimsel ve eğitsel uygulama ve araştırma projelerini kanser verisinin gizlilik özelliğini dikkate alarak, incelemek, değerlendirmek ve yürütülmesini sağlamak,

c) Yılsonu faaliyet raporu hazırlamak,

ç) Kanserle ilgili çalışma, araştırma ve yayınların desteklenme ilkelerini belirlemek ve desteklemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 4/5/1994 tarihli ve 21924 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Kanser Kayıt Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir