TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA 2017/2 İLLER ARASI AİLE HEKİMLİĞİ YERLEŞTİRME İŞLEMİ ESASLARI

12.07.2017

24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göre, mezkûr Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre belirlenen münhal yerler için aşağıda belirtilen şartlar ve belirlenen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında hizmet puanı ve tercih sırası ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

       GENEL ESASLAR

 1. İller arası aile hekimliği yerleştirme işlemleri, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göre yapılacaktır.
 2. İllerdeki boş aile hekimliği pozisyonlarına bir yerleştirme işlemi neticesinde doldurulamayan pozisyonlar münhal birim olarak ilan edilecektir.
 3. Münhal olarak açılan birimin bulunduğu aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı yok ise bu pozisyona aile hekimliği uzmanları başvuramayacaktır. Aile hekimliği uzmanı kontenjanı var ise hem aile hekimliği uzmanı hem de diğer hekimler başvurabilecektir.
 4. Münhal birime yerleştirme işlemi için Başkanlığımıza bildirilen boş pozisyonlara, iller arası yerleştirme işlemi tamamlanıncaya kadar (noter sonuçları ilan edildiği tarih), il içinde yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

A- BAŞVURU ŞARTLARI 

 1. İller arası aile hekimliği yerleştirme işlemine sözleşmeli olarak görev yapan aile hekimleri ve ildeki diğer hekimler başvurabilecektir. Hekimler bulunduğu ildeki münhal birimler için başvuru yapamayacaktır.
 2. Görev yaptığı son pozisyonda fiilen 1(bir) yıl süreyle çalışmayan aile hekimleri aile hekimliği yerleştirme işlemine başvuramayacaktır. Son başvuru tarihi itibariyle bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 3. 3359 sayılı Kanun kapsamında DHY (Devlet Hizmet Yükümlüsü) ve 4924 sayılı Kanun kapsamında görev yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (DHY bitiş tarihi son başvuru tarihi itibariyle sonlandırılmış olmalıdır.)
 4. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin 8 inci fıkrasına istinaden, iller arası aile hekimliği yerleştirme işlemine katılan, fakat yerleştirildiği farklı ildeki birimde görevine başlamayan aile hekiminin çalıştığı ildeki sözleşmesi fesih edilir ve 1(bir) yıl süreyle aile hekimliği yerleştirmesine başvuramaz.
 5. Özelden (kamu dışı) yerleşerek aile hekimliği pozisyonlarında çalışan personel, tercih ettiği ilde özel için aile hekimi kontenjanı var ise başvurabilecektir.
 6. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kadrolarında bulunan hekimler dışındaki hekimler için Başkanlığımızın 05/11/2012 tarihli ve 929 sayılı muvafakatname konulu yazısı gereğince işlem tesis edilecektir.

B- BAŞVURULARIN YAPILMASI

 1. Başvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılan münhal yerlerden ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla 5 (beş) tercih, 5 (beş) münhal yerin bulunmaması durumunda ise en fazla ilan edilen yer sayısı kadar tercih yapabileceklerdir.
 2. Tercihini yapacak olan adaylar tercihlerinin dışında genel yerleştirmeye katılmak isteyip istemediklerini PBS üzerinden seçmeleri
 3. İller arası yerleştirmeye açılan birimin bulunduğu aile sağlığı merkezlerinde aile hekimliği uzmanı için kontenjan olup olmadığı ilanda belirtilecektir.

C- EVRAKLARIN TESLİMİ

 1. Adaylar PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra tercih formunun çıktısını imzalayarak; tercih formunun çıktısını notere veya çalıştıkları kuruma onaylatacaklardır.
 2. Başvurusunu yapan adaylar evraklarını ilan edilen takvim çerçevesinde; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Genel Evrak Şubesi Sağlık Mh. A.Adnan Saygun 2 Cd. No:55 06100 Sıhhiye / ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.) Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Başkanlığımıza vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Kuruma ait değildir.
 3. İnceleme neticesinde uygun görülmeyen müracaatlar, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere internet üzerinden ilan edilecektir.
 4. Başvuru evrakı imzasız ve onaysız olanlar ile başvuru evrakı 28/07/2017 tarihi saat 18:00’den sonra gelenlerin evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır.

D- YERLEŞTİRME İŞLEMİ VE TEBLİGAT

1) Evrakların teslimi sırasında onaylı tercih formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın başvurusu kabul edilmez. Tercih bildirmeyen, hatalı form gönderen, tercih formu kuruma ulaşmayan ve tercihleri geçersiz sayılanlar yerleştirmeye alınmayacaktır.

2) İl dışından yerleştirmeye açılan aile hekimliği pozisyonlarında sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirilir.

a) İl dışından yerleştirmeye açılan aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; pozisyonun bulunduğu il dışında aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, hizmet puanı ve tercih sıralamasına göre yerleştirilir.

b) Münhal pozisyonun bulunduğu ilin dışında sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, hizmet puanı ve tercih sıralamasına göre yerleştirilir.

c) Diğer hekimler (Tabip ve Uzman Tabipler)

3) Hizmet puanlarının eşit olması hâlinde tercih sıralamasına bakılır. Tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise toplam sözleşmeli aile hekimliği süresi fazla olan öncelikli olarak yerleştirilecektir.

4) Yerleştirme sonuçları ve tebligat yerine geçecek ilan http://www.thsk.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

5) Yerleştirme işlemine dahil edilen ve iller arası yerleştirilen personelin müracaat şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılırsa atamaları yapılmayacak sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 E- AYRILIŞ VE BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ

 1. Yerleştirme işlemi yapılan hekimler, yerleştirme işlemini müteakip 15 (on beş) gün içerisinde yeni pozisyonlarda başlayış yapılır.
 2. Yerleştirme işleminden sonra gerçekleşen kaza vb. zorunlu hallerde 3(üç) ayı geçen mazeret durumları kabul edilmez. 3(üç) ay içinde göreve başlamayanların yerleştirmesi iptal edilir.
 3. Aile hekimi olarak yerleştirmesi yapılan personelin kadro nakilleri, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesinin 2 nci fıkrasının e) bendine göre değerlendirilecektir
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA
2017/2 İLLER ARASI AİLE HEKİMLİĞİ YERLEŞTİRME TAKVİMİ
SIRA
TARİH
AÇIKLAMA
1
11 Temmuz 2017 Salı – 14 Temmuz 2017 Cuma
İllerden münhal yer belirlenmek üzere boş pozisyonların Kuruma bildirilmesi
2
20 Temmuz 2017 Perşembe
Münhal yerlerin ilan edilmesi
3
20 Temmuz 2017 Perşembe – 24 Temmuz 2017 Pazartesi
Son Başvuru 24 Temmuz Pazartesi Saat: 18.00’de sona erecektir.
PBS üzerinden başvuruların yapılması
4
28 Temmuz 2017 Cuma Saat:18.00
Adayların tercih başvuru evraklarının Kuruma son geliş tarihi
5
31 Temmuz 2017 Pazartesi – 03 Ağustos 2017 Perşembe
Başvuru evraklarının kontrolü ve değerlendirilmesi
6
04 Ağustos 2017 Cuma
Yerleştirme komisyonu değerlendirme, kabul ve ret listelerinin yayımlanması
7
07 - 08 Ağustos 2017 Pazartesi - Salı
Ret listelerine itiraz başvurularının alınması
8
09 Ağustos 2017 Çarşamba
Yerleştirme komisyonu son değerlendirme, kabul ret listelerinin yayımlanması
9
10 Ağustos 2017 Perşembe
YERLEŞTİRME İŞLEMİ (Yeri ve saati http://www.thsk.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir.)

Kaynak:Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Yorum Yaz

E postanız yayınlanmayacaktır. Tüm alanlar mecburidir